alpais battery monitoring systems
 

BİLİMSEL/AKADEMİK ÇIKTILAR

Proje kapsamında biri uluslararası diğeri de ulusal olmak üzere iki konferansta bildiri sunulması ve SCI/SSCI endeksinde taranan dergide bir yayın yapılması öngörülmektedir. Her ne kadar son dönemlerde uluslararası literatürde EEP’lerdeki DE ve ES süreçleri ile ilgili yayınlar dikkate değer bir şekilde artmış olsa da, literatür taramalarında da ortaya çıktığı üzere özel sektör, kamu ve üniversitelerin birlikte yaptığı çalışmalara rastlamak çok zordur. Bu bağlamda proje kapsamında elde edilecek bilimsel çıktıların ulusal ve uluslararası literatüre önemli katkılar yapacağı öngörülmektedir.


EKONOMİK/TİCARİ/SOSYAL ÇIKTILAR

Proje kapsamında altı ekonomik/ticari/sosyal çıktının elde edilmesi öngörülmektedir. Bunlardan ilk iki tanesi ticarileşmeye uygun olup, hepsi de ilerleyen zamanlarda tüm OSB’lere uygulanabilir faydalı bir yöntem haline gelebilecek özelliktedir:
(1) AOSB SVT: AYM kapsamındaki verilerin sistematik bir şekilde izlenmesi ve raporlanmasını sağlayacak, aynı zamanda tüm OSB’lere örnek teşkil edebilecek bir ticari süreç/modeldir,
(2) ES modülü entegre edilmiş GYDA yazılımı: bu yerli ve milli yazılım Türkiye sanayicilerinin ekonomik rekabet edebilirliğini artıracak ticari bir modeldir,
(3) DE analizi ve ES sistemi: Çalışılan 22 pilot firmanın DE süreçlerinin analiz edilerek muhtemel ES olanakları ve eşleşmeleri belirlenecektir,
(4) ETS simülasyon modeli: AYM kapsamında SKDM için gerekli olan emisyon ticaret sisteminin uygulanması,
(5) DE başarım endeksi: Endeks ile firmaların DE süreçlerinde hangi konularda/faktörlerde iyileştirmelere açık olduğu ortaya konularak bilinçlendirilmeleri sağlanacak ve yapılacak iyileştirmeler ile hem dış hem de iç pazarda rekabet edebilirlikleri artacaktır,
(6) Yeşil OSB yol haritası: Yol haritası ve strateji ve politika raporu ise, Ticaret ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları gibi politika yapıcı ve uygulayıcı kurumların konuya daha fazla önem vermelerini ve gerekli teşvik/denetim uygulamalarını geliştirmek için yasal düzenlemeler yapmalarını sağlayacaktır.
Bu çıktılar sayesinde, ülkemizin sürdürülebilir geleceği için eksikliklerinin tamamlanarak özellikle AYM kapsamında Avrupa piyasasında daha rekabetçi ve üstün bir konuma gelinecektir. İç piyasada da daha rekabetçi bir ortam oluşturularak firma, tüketici ve ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır. Başarım endeksi sıralamasının kamuoyu tarafından değerlendirilerek tüketim tercihlerini ona göre belirlemeleri de toplumun bilinçlenmesine ve sosyal açıdan katılımcı bir toplumun oluşturulmasına katkıda bulunacaktır. Proje çıktılarının kamuoyuyla paylaşılmasını sağlayacak internet sitesi de projede derlenen verilerin ve analiz sonuçlarının akademik camia ve ilgili kişiler tarafından kullanılacaktır. Ayrıca ülkemizin Paris Sözleşmesi ve Yeşil Mutabakat süreçlerinde yerine getirmeyi taahhüt ettiği hedeflere ulaşmada proje çıktılarından yararlanılabilecektir.


TEZLER

Projede görev yapan bursiyerlerin (yüksek lisans/doktora öğrencisi) yazacağı en az bir yüksek lisans tezinin proje bulgularıyla ilintili olması beklenmektedir. Projenin en önemli yaygın etkilerinden biri, projede çalışacak olan genç araştırmacı/akademisyen adaylarının yetiştirilmesi ve araştırma deneyimi kazandırılmaları olacaktır.